Przeskocz do treści

Oferta

Nieco strategii i filozofii

 • poznajemy gatunki, zjawiska, powiązania, procesy
 • stajemy się bardziej spostrzegawczy, oprócz rzeczy oczywistych zaczynamy dostrzegać przyrodniczy "szczegół"
 • stajemy się wrażliwsi, nabywamy umiejętności poszanowania życia każdego stworzenia
 • u wielu z nas kształtują się umiejętności obserwatorów i badaczy przyrody
 • uczymy się mówić i pisać o przyrodzie
 • oswajamy się z otoczeniem przyrodniczym poprzez poznanie

Formy działania, a więc co robię?

Usługi edukacyjne:

 • kameralna lekcja przedmiotowa ze specjalistą w szkole - prelekcja, pokaz
 • wycieczka przyrodnicza poza szkołę ze specjalistą - warsztaty terenowe
 • wewnątrzszkolne konkursy przyrodnicze
 • zajęcia w kołach zainteresowań
 • letnie obozy edukacyjno-naukowe
 • tematyczne, kameralne lub terenowe, specjalistyczne szkolenia dla grup zawodowych
 • inne, w zależności od potrzeb

Usługi badawcze:

 • pilotażowe badania inwentaryzacyjne i waloryzacyjne niektórych grup systematycznych bądź ekologicznych entomofauny obszarów chronionych, projektowanych do ochrony i niechronionych
 • szczegółowe badania ekologiczne, inwentaryzacyjne i waloryzacyjne entomofauny chrząszczy kózkowatych obszarów chronionych, projektowanych do ochrony i niechronionych
 • plany ochrony rezerwatów i innych form ochrony przyrody
 • opracowania przyrodniczych ścieżek i powierzchni dydaktycznych
 • udostępnianie własnych fotografii do publikacji
 • waloryzacje przyrodnicze obiektów, parków, domostw, otoczenia szkół (w tym Zielonych Szkół) itp.

Przestrzeń i adresaci, a więc gdzie i dla kogo?

 • administracja ochrony przyrody i ochrony środowiska
 • przedszkola
 • szkoły (wszystkie poziomy - od szkół podstawowych po szkoły wyższe trzeciego wieku)
 • zakłady pracy
 • placówki społeczne (np. domy spokojnej starości, domy dziecka)
 • kościoły
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • inne (byle mieszczące się w biosferze 🙂
 • osoby fizyczne
 • organizacje pozarządowe

Przykładowa tematyka zajęć (w ujęciu ukierunkowania na przykładowego odbiorcę)

Zajęcia dla szkół:

 • Poznaję przyrodę wokół siebie.
 • Rozpoznaję gatunki drzew i krzewów, wybranych roślin zielnych.
 • Różne oblicza ochrony przyrody.
 • Różnorodność świata owadów.
 • Formy ochrony przyrody w Polsce i regionie.
 • Wstęp do ekologii krajobrazu.
 • Osobniki, populacje, biocenozy w przestrzeni przyrodniczej.
 • Podstawy ekologii w pigułce, dwóch lub trzech.
 • Różnorodność biologiczna i jej zagrożenia.
 • Przyroda w mieście i na terenach podmiejskich.
 • Poznajemy przyrodę poprzez testy o niej.
 • Wewnątrzszkolny konkurs o tytuł "Ekołamacza tajemnic przyrody".
 • Analiza stopnia synantropizacji krajobrazu zmodyfikowaną metodą Janeckiego (zdjęcie krajobrazowe).
 • Czy dojście, dojazd do celu wycieczki przyrodniczej musi być przyrodniczą stratą czasu? Wcale nie! [nauka rozpoznawania drzew na podstawie ich pokroju, nauka rozpoznawania chmur, zagadnienia ochrony krajobrazu, obserwacja stref ekotonowych, rodzaje zadrzewień, ciągle coś fruwa i chodzi wokół nas (owady itp.) rozpoznajmy więc, co to takiego?].
 • Jak napisać książkę przyrodniczą?
 • Inne, w zależności od zapotrzebowania zleceniodawcy  i umiejętności prowadzącego.

Zajęcia dla leśników:

 • Żywe martwe drewno w ekosystemach leśnych i poza nimi.
 • Owady "z sieci" NATURA 2000 i inne cenne występujące oraz potencjalne do stwierdzenia na obszarze RDLP Gdańsk.
 • Podstawy ekologii w pigułce.
 • Życie na brzegu morza.
 • Różne oblicza ochrony przyrody.
 • Różnorodność świata owadów.
 • Wpływ człowieka na entomocenozy leśne i nieleśne. Przyczyny zanikania populacji owadów.
 • Owady w życiu leśnika, przyrodnika i normalnego obywatela.
 • Ochrona ekosystemów mokradłowych.
 • Blaski i cienie prezentacji przyrodniczej.
 • Kózkowate - coś więcej niż tylko tycze i ścigi.
 • Inne, w zależności od zapotrzebowania zleceniodawcy  i umiejętności prowadzącego

Zajęcia dla zakładów pracy:

 • Co o przyrodzie nie-przyrodnik wiedzieć mógłby lub powinien?
 • Przyrodnik - kto to taki? Profesjonalista czy nieszkodliwy dziwak?
 • Walory przyrodnicze regionu i Polski - warto znać? czy "a na co mi to?"
 • Różne grupy zawodowe a ochrona przyrody - próba krytycznej nieuogólniającej i niezobowiązującej analizy postaw
 • Co może dać przyroda Twojej firmie, a co firma dać przyrodzie?
 • Otoczenie przyrodnicze Twojego zakładu pracy - banał czy przestrzeń godna uwagi?
 • 10 przykazań ochroniarza przyrody do zastosowania dla nie-ochroniarza
 • Poznajemy przyrodę na potrzeby wykonywanych zadań, np. "Przyroda w mieście" dla Straży Miejskiej, "Flora i fauna w Biblii" dla środowisk kościelnych, itp..
 • Przesądy przyrodnicze.
 • Inne, w zależności od zapotrzebowania zleceniodawcy  i umiejętności prowadzącego