Przeskocz do treści

Konsultacje w sprawie zabiegów gospodarczych w 2022 r. w Nadl. Gdańsk

Treść i zasób moich uwag do konsultacji nadleśnictwa poniżej. Wysłałem 31 I 2022 r. Do wiadomości Fidelis Siluas. Czekam na odpowiedź .......

adresat: Nadleśnictwo Gdańsk zarządca lasów państwowych (a więc i moich) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 

Proszę o pisemne wyjaśnienia (mogą być pocztą elektroniczną) w sprawach niżej zarysowanych.

Dla porządku zaznaczam, że wszelkie Państwa objaśnienia będą upubliczniane, gdyż sprawa jest ogólnospołeczna i dotyczy NASZEGO LASU. Mam nadzieję, że fakt ten stanie się dla Państwa tylko i wyłącznie powodem satysfakcji zawodowej.

Czy, a jeśli tak, to w jakim zakresie - przed podjęciem decyzji o planowanych cięciach w 2022 r. w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym - zostały przez Państwa uwzględnione założenia koncepcji "Lasów Ekofunkcyjnych Trójmiasta i Małego Trójmiasta" sformułowanej w pracach do Planu Ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (operat ochrony fauny, bezkręgowce), wykonywanego przez Klub Przyrodników ? (aut. koncepcji niżej podpisany)

 • w odniesieniu do przypomnianej potrzeby istotnego wzrostu znaczenia funkcji pozagospodarczych  lasów Trójmiejskiego PK dla lokalnych i nie tylko społeczności (funkcji społecznych i ekologicznych, patrz załącznik)

jak i 

 •  w zakresie realizacji przestrzegania prawa ochrony przyrody (na poziomie krajowym i europejskim) i nie pogarszania warunków ekologicznych bytowania w TPK w odniesieniu do gatunków bezkręgowców szczególnie przyrodniczo cennych (specjalnej troski) wymienionych w listach Lasów ekofunkcyjnych Gdańska, Sopotu, Gdyni oraz Małego Trójmiasta - Rumia, Reda, Wejherowo (patrz załącznik); proszę o analizę w kontekście planowanych cięć w odniesieniu do KAŻDEGO z wymienionych gatunków z ww grupy (patrz załącznik)

z nadzieją, że planowane przez Państwa cięcia jednak nie dojdą do skutku, bo w otoczeniu takiej Aglomeracji funkcja gospodarcza winna być jak najszybciej zaniechana, przesyłam ku rozwadze, a może i przemyśleniu, także na najbliższą przyszłość, cytat z kultowego opracowania moich Mistrzów Nauk Leśnych: „W myśl Ustawy o Lasach z dnia 28.09.1991 r. nadrzędnym celem leśnictwa jest optymalizacja świadczeń wynikających z jego wielofunkcyjności. Wskazuje to na nadrzędność pozaprodukcyjnych funkcji lasów (korzystny wpływ na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowie człowieka) nad funkcjami produkcyjnymi.” Prof. n. leśn. Jan Dominik, Prof. n. leśn. Jerzy R. Starzyk, Owady uszkadzające drewno, PWRiL, Warszawa, 2004

dr inż. nauk leśnych Sławomir Zieliński

Załącznik

Zarys koncepcji „Lasów ekofunkcyjnych strefy krawędziowej Trójmiasta i Małego Trójmiasta”[1]

Założenie strategiczne. Lasy przylegające od zachodu do Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) oraz od zachodu i południa do tzw. „Małego Trójmiasta” (Rumia, Reda, Wejherowo), zwłaszcza zaś ich zasób porastający wschodnie i północne rubieże TPK tj. część strefy krawędziowej Wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego, winny pełnić wyłącznie funkcje ekologiczne i społeczne. Funkcja gospodarcza nie powinna być w nich realizowana.

Ekologiczne i społeczne funkcje lasu. Należą do nich np.:

 • funkcja ekologiczna i bioróżnorodnościowa – las nieużytkowany gospodarczo jest zdecydowanie bardziej różnorodny pod względem np. liczby gatunków; fakt ten potwierdzają liczne publikacje naukowe; ma na to wpływ m.in. możliwość bytowania zgrupowań organizmów powiązanych z martwym drewnem, które postrzegane są jako grupa najbardziej obecnie zagrożona eksterminacją w skali co najmniej Europy,
 • funkcja klimatotwórcza – lasy mają  istotny wpływ na kształtowanie mezoklimatu (region) i mikroklimatów lokalnych,
 • funkcja glebochronna – w tym przeciwdziałanie erozji wodnej i innym typom erozji,
 • funkcja wodochronna – żywe drzewa, ale i w znaczącym stopniu pozostawiane w lasach tzw. martwe drewno, pełnią istotną rolę w ochronie przeciwpowodziowej (opóźnianie spływu wód, umożliwienie wsiąkania nadmiaru wód w profil glebowy, zwiększanie ogólnej retencji wody – rozkładające się drewno jako rezerwuar wilgoci),
 • wynikająca z powyższych syntetyczna funkcja przeciwdziałania zmianom klimatycznym na poziomie lokalnym (tutaj – miast i obszarów przyległych przyrodniczego wsparcia subpopulacji H. sapiens Aglomeracji Trójmiasta i „Małego” Trójmiasta),
 • funkcja ochrony środowiska, w tym ochrony zdrowia  – zmniejszanie negatywnego oddziaływania powietrza, wód i gleb, w tym także np. spalin samochodowych, ograniczanie oddziaływania  hałasu,
 • funkcja dopełniająco zdrowotnościowa – pozytywny wpływ substancji wydzielanych przez drzewa i inne składowe roślinne ekosystemów leśnych na samopoczucie i zdrowie ludzi,
 • funkcja rekreacyjna i wypoczynkowa,
 • funkcja dydaktyczno-edukacyjna,
 • funkcja naukowa.

Funkcja gospodarcza lasów strefy krawędziowej Trójmiasta powinna być wygaszona, jako niemożliwa do pogodzenia z wyżej wymienionymi, ponadto jako niezgodna z oczekiwaniami znaczącej części lokalnych społeczności.

Odniesienia do obszaru. Strefa krawędziowa wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego nie  jest tworem definiowalnym w prosty sposób. Jej zakres przestrzenny to pochodna skomplikowanych uwarunkowań geologicznych, hydrologicznych i fizjograficznych, przekładających się wizualnie na urozmaiconą i nie prostoliniową rzeźbę terenu. W związku z tym, w przypadku potrzeby wyznaczenia takiej strefy dla realizacji koncepcji lasów ekofunkcyjnych konieczne będzie skorzystanie z wiedzy eksperckiej geomorfologów, hydrologów i fizjogeografów (których w Trójmieście i poza nim nie brakuje). Lasy porastające szeroko rozumianą strefę krawędziową pod względem formalnym należą do lasów komunalnych poszczególnych miast lub są to tzw. lasy państwowe administrowane przez PGL Lasy Państwowe.

Dopuszczalne działania gospodarcze. O charakterze zdecydowanie ekstensywnym i incydentalne. Powiązane z realizacją ekologicznych i społecznych funkcji lasu oraz – w przypadkach szczególnych – związanych z zachowaniem bezpieczeństwa ludzi. Pozostawianie ściętych drzew na miejscu, bez wywożenia z lasu.

Lasy ekofunkcyjne strefy krawędziowej Trójmiasta. Gdańsk 

Metryczka: LEGda

Proponowana forma ochrony. Lasy ekofunkcyjne

Walor entomofauny. Poniżej (tabela) podano szczególnie cenne przyrodniczo gatunki owadów, które zostały stwierdzone w strefie krawędziowej lasów gdańskich od Sopotu Wyścigi (rejon nieco na Pd od Stawowia) do okolic gdańskiej dzielnicy Kiełpinek (rejon rezerwatu „Dolina Strzyży”), z uwzględnieniem otulinowej wyspy leśnej Jaśkowego Lasu i terenów przyległych – rejon Srebrzyska i Brętowa. Do wykazu włączono też te gatunki, które zostały stwierdzone tuż przy granicach TPK od generalnie wschodniej i południowej strony Parku, a w przypadku których wiadomo, że:

 • ich ekologia (np. rozwój larwalny), baza pokarmowa imagines powiązana jest z obszarem TPK;
 • miejsca ich obecnego przebywania i rozrodu, onegdaj połączone ekologicznie z lasami TPK, mają obecnie charakter izolowanych anropopresją ostoi, niektóre być może o cechach refugiów. 
RządRodzinaNazwa łacińskaNazwa polskaStatus
Odonata WażkiLibellulidae WażkowateSympetrum pedemontanumszablak przepasanyRR
Orthoptera ProstoskrzydłeTettigoniidae PasikonikowatePhaneroptera falcatadługoskrzydlak sierposzRR
Acridiidae SzarańczowateOedipoda caerulescenssiwoszek błękitnyCzLZ (NT), WO
Coleoptera ChrząszczeCerambycidae KózkowateStenurella bifasciata RR
Anaglyptus mysticuscioch barwnyRR, WO
Oxymirus cursorostrokrywkaRR, WO
Phytoecia nigricornisziolarkaRR
Dinoptera collarisrozpylak topolowyRR
Plagionotus detrituspaśnik niszczycielRP
Callidium aeneumzagwoździk złocistozielonyRR
Anastrangalia sanguinolentazmorsznik krwistyWO
Anoplodera sexguttatazmorsznik sześcioplamyRR, WO
Dinoptera collarisrozpylak topolowyRR
Leptura maculatapętlak pstrokatyWO
Pachytodes cerambyciformiskrępień górskiWO
Pedostrangalia revestita CzLZ (DD), RP
Pogonocherus hispiduskozulka kolcokrywkaWO
Prionus coriariusdyląż garbarzWO
Pyrrhidium sanguineumściga purpurowaRR
Rhagium sycophantarębacz dębowiecRR
Tenebrionidae CzarnuchowateDiaperis boletiborzewkaRR
Corticeus unicolor RR
Lucaenidae Jelonkowate  Dorcus parallelipipedusciołek matowyCzLZ (VU), RR, WO
Platycerus caraboideszakliniecRR
Sinodendron cylindricumkostrzeńWO
Carabidae BiegaczowateCarabus coriaceusbiegacz skórzastyOC, RR, WO
Carabus hortensisbiegacz ogrodowybOP, WO
Carabus violaceusbiegacz fioletowybOP, WO
Carabus glabratusbiegacz gładkiOC, WO
Carabus intricatusbiegacz pomarszczonyOC, RR, WO
Carabus nemoralisbiegacz gajowybOP, WO
Calosoma inquisitortęcznik mniejszyOC, RR, WO
Rhizophagidae ObumierkiRhizophagus bipustulatus RR
Scarabaeidae PoświętnikowateOsmoderma eremitapachnica próchniczkaN2000, CzKZ (VU), CzLZ (VU), OS, RR, WO
Gnorimus nobiliszacnikRR
Trichius fasciatausorszoł prążkowanyWO
Valgus hemipteruskrzywonóg półskrzydlakRR
Oxythyrea funestałanocha pobrzęczRR
Curculionidae RyjkowcowateLixus paraplecticuskulczankaRP
Rhynchites bacchustutkarz bachusekRR
Oedemeridae ZalęszczycowateIschnomera cyanea RR
Elateridae SprężykowateAmpedus elegantulus RP
Nitidulidae ŁyszczynkowateSoronia grisea RR
Silphidae OmarlicowateDendroxena quadripunctata RR
Chrysomelidae StonkowateCryptocephalus octopunctatus RR
Staphylinidae KusakowateLordithon lunulatusnagrzybnik leśnyRR
Staphylinus caesareuskusak cezarekRR
Rhipiporidae WachlarzykowateMetoecus paradoxussąsiad dziwaczekCzLZ (DD), RR, WO
Hymenoptera BłonkówkiApidae PszczołowateBombus terrestristrzmiel ziemnyOC, WO
Bombus lapidariustrzmiek kamiennikOC, WO
Bombus lucorumtrzmiel gajowyOC, WO
Bombus pascuorumtrzmiel rudyOC, WO
Bombus pratorumtrzmiel leśnyOC, WO
Bombus hypnorumtrzmiel parkowyOC, WO
Formicidae MrówkowateFormica rufamrówka rudnicaOC
Eumenidae KopułkowateEumenes coronatus RP, WO
Eumenes papilarius RP, WO
Lepidoptera MotylePapilionidae PaziowatePapilio machaonpaź królowejCzLZ (LC)
Nymphalidae RusałkowateNymphalis antioparusałka żałobnikCzLZ(R), RR
Apatura irismieniak tęczowiecCzLZ (LC), RR, WO
Zygaenidae KraśnikowateZygaena ephialteskraśnik zmiennyWO
Lycaenidae ModraszkowateLycaena disparczerwończyk nieparekOS, N2000, CzLZ (LC)
Sphingidae ZawisakowateMimas tiliaenastrosz lipowiecRR
Diptera MuchówkiSyrphidae Bzygowate    Arctophila superbiensfałtaRR
Epistrophe grossulariae RR, WO
Brachypalpoides lentus CzLZ (DD), RR
Eriozona syrphoides CzLZ (DD), RR, WO
Helophilus affinis RR, WO
Helophilus pendulus WO
Hammerschmidtia ferruginea CzLZ (DD), RR, WO
Didea alneti   WO
Myolepta dubia CzLZ (DD), RR, WO
Sericomyia silentisszałaśnicaCzLZ (DD), RP/NCP, WO
Sericomyia lapponacisznicaCzLZ (NT), RR, WO
Sphegina clavata RP
Temnostoma vespiformemorsznica osowataCzLZ (DD), RR
Temnostoma bombylans WO
Volucella zonaria WO
Chironomidae OchotkowateMicropsectra attenuata RP, WO
Paratanytarsus austriacus RP, WO
Bombylidae BujankowateHemipenthes maura RP
Tachinidae RączycowatePhasia hemipteraszypotekRR, WO

Łącznie stwierdzono występowanie 82 gatunków owadów szczególnie cennych przyrodniczo.

Walor innych grup bezkręgowców. 

RządRodzinaNazwa łacińskaNazwa polskaStatus
Pulmonata płucodyszneHelicidae ŚlimakowateHelix pomatiaślimak winniczekOC, WO
Helicigona lapicidaślimak ostrokrawędzistyCzLZ (V), OC, RR, WO
Clausiliidae ŚwidrzykowateMacrogastra latestriataświdrzyk żeberkowanyCzLZ (V), WO
Araneae PająkiAraneidae KrzyżakowateAculepeira ceropegiakołosz wielobarwnyWO
Argiope bruennichitygrzyk paskowanybOP, RR, WO
Amphipoda SkorupiakiGammaridaeGammarus pulexkiełż zdrojowyWO

Zalecenia. Wprowadzenie wyżej sformułowanej koncepcji w życie, w oparciu m.in. o podane tutaj walory stwierdzonych gatunków bezkręgowców.

Lasy ekofunkcyjne strefy krawędziowej Trójmiasta. Sopot 

Metryczka: LESop

Proponowana forma ochrony. Lasy ekofunkcyjne

Walor entomofauny. Poniżej (tabela) podano szczególnie cenne przyrodniczo gatunki owadów, które zostały stwierdzone w strefie krawędziowej lasów TPK od Sopotu Kamiennego Potoku do Sopotu Wyścigi (Dolina Świemirowska). Do wykazu włączono też te gatunki, które zostały stwierdzone tuż przy granicach TPK od generalnie wschodniej strony Parku, a w przypadku których wiadomo, że:

 • ich ekologia (np. rozwój larwalny), baza pokarmowa imagines powiązana jest z obszarem TPK;
 • miejsca ich obecnego przebywania i rozrodu, onegdaj połączone ekologicznie z lasami TPK, mają obecnie charakter izolowanych anropopresją ostoi, niektóre być może o cechach refugiów. 
RządRodzinaNazwa łacińskaNazwa polskaStatus
Coleoptera ChrząszczeCarabidae BiegaczowateCarabus violaceusbiegacz fioletowybOP, WO
Carabus coriaceusbiegacz skórzastyOC, RR, WO
Carabus granulatusbiegacz granulowanybOP, WO
Carabus hortensisbiegacz ogrodowybOP, WO
Carabus intricatusbiegacz pomarszczonyOC, RR, WO
Carabus glabratusbiegacz gładkiOC, WO
Carabus nemoralisbiegacz gajowybOP, WO
Harpalus pumilus RR
Oodes heliopoides CzLZ (VU), RR
Rhizophagidae ObumierkiRhizophagus bipustulatus RR
Coccinelidae BiedronkowateHippodamia tredecimpunctata RR
Sospita vigintiguttata RP
Scarabaeidae PoświętnikowateTrichius fasciatusorszoł prążkowanyWO
Valgus hemipteruskrzywonóg półskrzydlakRR
Osmoderma eremita (ex?)pachnica próchniczkaN2000, CzKZ (VU), CzLZ (VU), OS, RR, WO
Scolytidae KornikowateIps sexdentatuskornik sześciozębnyRR
EucnemidaeEucnemis capucinus RR
Cerambycidae KózkowateAnastrangalia sanguinolentazmorsznik krwistyWO
Anoplodera sexguttatazmorsznik sześcioplamyRR, WO
Pachytodes cerambyciformiskrępień górskiWO
Leptura maculatapętlak pstrokatyWO
Prionus coriariusdyląż garbarzWO
Rhagium sycophantarębacz dębowiecRR
Tenebrionidae CzarnuchowateCorticeus unicolor RR
Lucaenidae Jelonkowate  Dorcus parallelipipedusciołek matowyCzLZ (VU), RR, WO
Sinodendron cylindricumkostrzeńWO
Curculionidae RyjkowcowateLarinus sturnus CzLZ (VU), RR
Staphylinidae KusakowateEmus hirtusrabieżCzLZ (NT), RR, WO
Scaphidium quadrimaculatumłodzik czteroplamekRR
Tasgius morsitans CzLZ (DD), RR
TetratomidaeTetratoma fungorum RP
Endomychidae WygłodkowateEndomychus coccineuswygłodek biedronkowatyRR
CerylidaeCerylon histeroides RR
Chrysomelidae StonkowatePrasocuris junci RR
Oedemeridae ZalęszczycowateIschnomera cyanea RR
SphaeritidaeSphaerites glabratus RR
Nitidulidae ŁyszczynkowateCyllodes ater RP
Anthribidae KobielatkowatePlatysomos albinuskobielatka siwakRR
Hymenoptera BłonkówkiApidae PszczołowateBombus hypnorumtrzmiel parkowyOC, WO
Bombus terrestristrzmiel ziemnyOC, WO
Bombus hortorumtrzmiel ogrodowyOC, WO
Bombus subterraneustrzmiel paskowanyOC, CzLZ (VU), WO
Bombus pascuorumtrzmiel rudyOC, WO
Bombus pratorumtrzmiel leśnyOC, WO
Bombus lucorumtrzmiel gajowyOC, WO
Bombus lapidariustrzmiel kamiennikOC, WO
Bombus ruderariustrzmiel rudonogiOC, RR, WO
Bombus soroeensistrzmiel różnobarwnyOC, CzLZ (VU), RP, WO
Bombus sylvarumtrzmiel rudoszaryOC, RR,WO
Sphecidae GrzebaczowatePemphredon montanus RR
Pemphredon austriacus CzLZ (LC), RP
Lestica subterranea RP
Didneis lunicornisskowiecCzLZ (NT)
Crossocerus cetratus CzLZ (R), RP, WO
Crossocerus heydeni PL, RP, CzLZ (DD), WO
Chrysididae ZłotolitkowateOmalus violaceus CzLZ (LC), WO
Chrysis austriaca CzLZ (LC), WO
Vespidae OsowateDolichvespula mediaosa średniaRR
Polistes nimphaklecanka polnaRR, WO
Eumenidae KopułkowateEumenes coronatuskopułkaRP, WO
Symmorphus bifasciatus CzLZ (DD)
Formicidae MrówkowateCampanotus ligniperdagmachówka drzewotocznaRR
Lepidoptera MotyleLycaenidae Modraszkowate  Lycaena disparczerwończyk nieparekN2000, OS, CzLZ (LC)
Diptera MuchówkiSyrphidae Bzygowate  Brachypalpoides lentus CzLZ (DD), RR
Arctophila superbiensfałtaRR
Eupeodes lundbecki RP
Eupeodes nitens RR
Hammerschmidtia ferruginea CzLZ ( DD), RR, WO
Helophilus affinisgniłunRR, WO
Helophilus pendulus WO
Myolepta dubiakukiełkaCzLZ (DD), RP, WO
Orthonerva geniculata CzLZ (DD)
Platycheirus granditarsus RR
Platycheirus rosarum RR
Platycheirus scutatus RR
Pocota personata CzKZ (VU), CzLZ (VU), RR
Rhingia rostrata CzLZ (DD), RR
Sericomyia lapponacisznicaCzLZ (NT), RR, WO
Sericomyia silentisszałaśnicaCzLZ (DD), RR, WO
Brachypalpoides lentus CzLZ (DD), RR
Chalcosyrphus eunotus CzLZ (CR), RP
Cheilosia canicularis WO
Didea alneti WO
Epistrophe grossulariae RR, WO
Sphegina clavata RP
Sphiximorpha subsessilis RP
Temnostoma vespiforme CzLZ (DD), RR
Xanthogramma citrofasciatum RR
Volucella inanis WO
Volucella zonaria WO
Conopidae WyślepkowateLeopoldius brevirostriswigornikRP, WO
Conops scutellatus RR
Conops strigatus RR
Tachinidae RączycowatePhasia aurigera CzKZ (EN), CzLZ (EN), RP
Phasia aurulans RR

Łącznie stwierdzono występowanie 95 gatunków owadów szczególnie cennych przyrodniczo.

Walor innych grup bezkręgowców. 

RządRodzinaNazwa łacińskaNazwa polskaStatus
Pulmonata płucodyszneHelicidae ŚlimakowateHelix pomatiaślimak winniczekOC, WO

Zalecenia. Wprowadzenie wyżej sformułowanej koncepcji w życie, w oparciu m.in. o podane tutaj walory stwierdzonych gatunków bezkręgowców.

Lasy ekofunkcyjne strefy krawędziowej Trójmiasta. Gdynia 

Metryczka: LEGdy

Proponowana forma ochrony. Lasy ekofunkcyjne

Walor entomofauny. Poniżej (tabela) podano szczególnie cenne przyrodniczo gatunki owadów, które zostały stwierdzone w strefie krawędziowej lasów gdyńskich od Gdyni-Cisowej po Gdynię-Orłowo. Do wykazu włączono też te gatunki, które zostały stwierdzone tuż przy granicach TPK od generalnie wschodniej strony Parku, a w przypadku których wiadomo, że:

 • ich ekologia (np. rozwój larwalny), baza pokarmowa imagines powiązana jest z obszarem TPK;
 • miejsca ich obecnego przebywania i rozrodu, onegdaj połączone ekologicznie z lasami TPK, mają obecnie charakter izolowanych anropopresją ostoi, niektóre być może o cechach refugiów. 
  RządRodzinaNazwa łacińskaNazwa polskaStatus
Coleoptera ChrząszczeCarabidae BiegaczowateCarabus violaceusbiegacz fioletowybOP, WO
Carabus coriaceusbiegacz skórzastyOC, RR, WO
Carabus granulatusbiegacz granulowanybOP, WO
Carabus hortensisbiegacz ogrodowybOP, WO
Carabus cancellatusbiegacz wręgatyRR, bOP, WO
Carabus intricatusbiegacz pomarszczonyOC, RR, WO
Carabus glabratusbiegacz gładkiOC, WO
Carabus nemoralisbiegacz gajowybOP, WO
Carabus arcensisbiegacz górskiRR, bOP
Carabus convexusbiegacz zwężonyOC, RR, CzLZ (NT)
Rhizophagidae ObumierkiRhizophagus bipustulatus RR
  Scarabaeidae PoświętnikowateTrichius fasciatusorszoł prążkowanyWO
Valgus hemipteruskrzywonóg półskrzydlakRR
Scolytidae KornikowateXyloterus signatusdrwalnik znaczonyRR
Cerambycidae KózkowateCerambyx scopoliikozioróg bukowiecN2000, CzLZ (VU), CzLZIUCN (VU), OC, RP
Anaglyptus mysticusciochRR, WO
Anastrangalia sanguinolentazmorsznik krwistyWO
Anoplodera sexguttatazmorsznik sześcioplamyRR, WO
Dinoptera collarisrozpylak topolowyRR
Obrium brunneumtrykońRR
Oxymirus cursorostrokrywkaRR, WO
Pachytodes cerambyciformiskrępień górskiWO
Molorchus umbellatarumkurtekRR
Leptura maculatapętlak pstrokatyWO
Pogonocherus hispiduskozulka kolcokrywkaWO
Prionus coriariusdyląż garbarzWO
Stenocorus meridianusłucznik korzeniowiecRP, WO
Stenurella bifasciata RR, WO
Tenebrionidae CzarnuchowateMycetochara linearis RR
Diaperis boletiborzewkaRR
Mycetophagidae ŚcierowateMycetophagus atomarius RR
Staphylinidae KusakowateEmus hirtusrabieżCzLZ (NT), RR, WO
Lucaenidae JelonkowatePlatycerus caraboideszakliniecRR, WO
Sinodendron cylindricumkostrzeńWO
Curculionidae RyjkowcowateLarinus sturnus CzLZ (VU), RR
TetratomidaeTetratoma fungorum RP
Endomychidae WygłodkowateEndomychus coccineuswygłodek biedronkowatyRR
SphaeritidaeSphaerites glabratus RR
Leiodidae GrzybinkowateAnisotoma glabra RR
Hymenoptera BłonkówkiApidae PszczołowateBombus hypnorumtrzmiel parkowyOC, WO
Bombus terrestristrzmiel ziemnyOC, WO
Bombus hortorumtrzmiel ogrodowyOC, WO
Bombus subterraneustrzmiel paskowanyOC, CzLZ (VU), WO
Bombus pascuorumtrzmiel rudyOC, WO
Bombus pratorumtrzmiel leśnyOC, WO
Lepidoptera MotyleNymphalidae Rusałkowate  Apatura iliamieniak stróżnikCzLZ (LC), RR
Apatura irismieniak tęczowiecCzLZ (LC), RR, WO
Nymphalis polychlorosrusałka wierzbowiecCzLZ (R), RR
Nymphalis antioparusałka żałobnikCzLZ (R), RR, WO
Nymphalis xanthomelasrusałka drzewoszekCzLZ (DD), RR
Limenitis camillapokłonnik kamilaRR
Lycaenidae Modraszkowate  Favonius quercuspazik dębowiecRR
Lycaena disparczerwończyk nieparekN2000, OS, CzLZ (LC)
Satyrium w-albumogończyk wiązowiecRR
Cupido argiadesmodraszek argiadesRR
Polyommatus coridonmodraszek kordyonRR
Zygaenidae KraśnikowateZygaena ephialteskraśnik zmiennyWO
Papilionidae PaziowatePapilio machaonpaź królowejCzLZ (LC), WO
Pieridae BielinkowatePontia edusabielinek rukiewnikRR
Aporia crataeginiestrzęp głogowiecRR
Diptera MuchówkiSyrphidae Bzygowate  Cheilosia grossa CzLZ (NT), RR
Arctophila superbiensfałtaRR
Eupeodes lundbecki RP
Hammerschmidtia ferruginea CzLZ ( DD), RR, WO
Mallota fuciformis CzLZ (EN), RR
Melangyna umbellatarum RR, WO
Myolepta dubiakukiełkaCzLZ (DD), RP, WO
Sericomyia lapponacisznicaCzLZ (NT), RR, WO
Sericomyia silentisszałaśnicaCzLZ (DD), RR, WO
Brachypalpoides lentus CzLZ (DD), RR
Chalcosyrphus eunotus CzLZ (CR), RP
Cheilosia canicularis WO
Didea alneti WO
Epistrophe grossulariae RR, WO
Leucozona laternaria WO
Stratiomyidae LwinkowateStratiomys singulairorwodoląg czteropręgiCzLZ (VU), RR
Tipulidae KoziułkowateCtenophora ornata CzKZ (VU), RP RR
Ctenophora flaveolata RR
Tanyptera nigricornispiórorógRR
Asilidae ŁowikowateLaphria flavawierzchołówka żółtowłosaRR

Łącznie stwierdzono występowanie 81 gatunków owadów szczególnie cennych przyrodniczo.

Walor innych grup bezkręgowców. 

RządRodzinaNazwa łacińskaNazwa polskaStatus
Pulmonata płucodyszneHelicidae ŚlimakowateHelix pomatiaślimak winniczekOC, WO
Araneae PająkiSalticidae SkakunowatePhlegra fasciataRR

Zalecenia. Wprowadzenie wyżej sformułowanej koncepcji w życie, w oparciu m.in. o podane tutaj walory stwierdzonych gatunków bezkręgowców.

Lasy ekofunkcyjne strefy krawędziowej „Małego Trójmiasta” (Rumia, Reda, Wejherowo)   

Metryczka: LEmTr

Proponowana forma ochrony. Lasy ekofunkcyjne

Walor entomofauny. Poniżej (tabela) podano szczególnie cenne przyrodniczo gatunki owadów, które zostały stwierdzone w strefie krawędziowej lasów TPK od Rumi-Janowo po skrajnie północno-zachodni fragment TPK, tj. pas lasów na zachód od Kalwarii Wejherowskiej. Do wykazu włączono też te gatunki, które zostały stwierdzone tuż przy granicach TPK od generalnie wschodniej i północnej strony Parku, a w przypadku których wiadomo, że:

 • ich ekologia (np. rozwój larwalny), baza pokarmowa imagines powiązana jest z obszarem TPK;
 • miejsca ich obecnego przebywania i rozrodu, onegdaj połączone ekologicznie z lasami TPK, mają obecnie charakter izolowanych anropopresją ostoi, niektóre być może o cechach refugiów. 
RządRodzinaNazwa łacińskaNazwa polskaStatus
Odonata WażkiLibellulidae WażkowateLeucorrhinia rubicundazalotka czerwonawaRR
Sympetrum danaeszablak czarnyRR
Orthoptera SzarańczakiTettigoniidae PasikonikowateTettigonia caudatapasikonik długopokładełkowyCzL (NT), RR
Heteroptera Pluskwiaki różnoskrzydłeCoreidae WtykowateEnoplops scaphawtyk równotarczykRR
Coleoptera ChrząszczeCarabidae BiegaczowateCarabus intricatusbiegacz pomarszczonyCzLZ (LC), OC, RR, WO
Carabus glabratusbiegacz gładkiOC, WO
Carabus violaceusbiegacz fioletowybOP, WO
Carabus hortensisbiegacz ogrodowybOP, WO
Rhizophagidae ObumierkiRhizophagus bipustulatus RR
Scolytidae KornikowatePhloeotribus rhododactylus RP
Dryocoetes alnidrzewożerek olchowiecRP
Coccinelidae BiedronkowateChilocorus bipustulatus RR
Scarabaeidae PoświętnikowateValgus hemipterus RR
Osmoderma eremita (?)pachnica próchniczkaN2000, CzKZ (VU), CzLZ (VU), OS, RR, WO
Trichius fasciatusorszoł prążkowanyWO
Cerambycidae KózkowateRopalopus femoratuswęglarek leśnyRP
Saperda perforatarzemlik dzisięcioplamkowyRR
Stenocorus meridianusłucznik korzeniowiecRP, WO
Oplosia fennicapopielatkaRR, WO
Nitidulidae ŁyszczynkowateSoronia punctatissima RP
Curculionidae RyjkowcowateOtiorhynchus ligustici RR
CerylidaeCerylon fagi RP
Lycidae KarmazynkowateDictyoptera aurora RR
Staphylinidae KusakowatePhyllodrepa ioptera RR
Mycetophagidae ŚcierowateLitargus connexus RR
Anthribidae KobielatkowatePlatysomos albinuskobielatka siwakRR
Leiodidae  GrzybinkowateAnisotoma humeralis RR
SalpingidaeSalpingus ruficollis RR
Hymenoptera BłonkówkiEumenidae KopułkowateEumenes coronatuskopułkaRP, WO
Symmorphus bifasciatusCzLZ (DD)
Apidae PszczołowateBombus lapidariustrzmiel kamiennikOC, WO
Bombus lucorumtrzmiel gajowyOC, WO
Bombus pratorumtrzmiel leśnyOC, WO
Bombus hortorumtrzmiel ogrodowyOC, WO
Bobmus hypnorumtrzmiel parkowyOC, WO
Bombus terrestristrzmiel ziemnyOC, WO
Bombus sylvarumtrzmiel rudoszaryOC, RR,WO
Sphecidae GrzebaczowatePsen ater RR
Mimumesa dahlboni RR
Vespidae OsowateDolichovespula mediaosa średniaRR
Polistes nimphaklecanka polnaRR, WO
Lepidoptera MotylePapilionidae PaziowatePapilio machaonpaź królowejCzLZ (LC), WO
Nymphalidae RusałkowateNymphalis antioparusałka żałobnikCzLZ (R), RR
Nymphalis polychlorosrusałka wierzbowiecCzLZ (R), RR
Noctuidae SówkowateNoctua comes RR
Lycaenidae ModraszkowateLycaena disparczerwończyk nieparekN2000, CzLZ (LC), OS
Hesperidae PowszelatkowateHesperia commakarłątek klinekRR
Aegeridae PrzeziernikowateAegeria hylaeiformisprzeziernik malinowiecRR
Diptera MuchówkiSyrphidae Bzygowate  Arctophila superbiensfałtaRR
Brachypalpus valgus CzLZ (NT), RR
Cheilosia grossa CzLZ (NT), RR
Cheilosia alba RP
Eupeodes nitens RR
Hammerschmidtia ferruginea CzLZ (DD), RR, WO
Helophilus pendulus WO
Melangyna umbellatarum RR, WO
Myolepta vara CzLZ (VU), RR
Orthonerva intermedia RR, WO
Didea alneti WO
Platycheirus granditarsus RR
Platycheirus rosarum RR
Platycheirus scutatus RR
Pocota personata CzKZ (VU), CzLZ (VU), RR
Sericomyia lapponacisznicaCzLZ (NT), RR, WO
Sericomyia silentisszałaśnicaCzLZ (DD), RP/NCP, WO
Temnostoma vespiformeCzLZ (DD) RR
Xylota caeruleiventrisRP
Tachinidae RączycowatePhasia hemipteraszypotekRR, WO

Łącznie stwierdzono występowanie 68 gatunków owadów szczególnie cennych przyrodniczo.

Walor innych grup bezkręgowców: stanowiska wirka wypławka białego, ślimaków świdrzyka żeberkowanego (czerwona lista) i winniczka oraz pająków: kołosza wielobarwnego i tygrzyka paskowanego (patrz tabela poniżej).

RządRodzinaNazwa łacińskaNazwa polskaStatus
Tricladida Wirki trójjelitoweDendrocaelidaeDendrocoelum lacteumwypławek białyWO
Stylommatophora Trzonkooczne    Clausiliidae ŚwidrzykowateMacrogastra latestriataświdrzyk żeberkowanyCzLZ (V), WO
Helicidae ŚlimakowateHelix pomatia  winniczek  OC, WO
Araneae Pająki  Araneidae KrzyżakowateAculepeira ceropegiakołosz wielobarwnyWO
Argiope bruennichitygrzyk paskowanybOP, RR, WO

Zalecenia. Wprowadzenie wyżej sformułowanej koncepcji w życie, w oparciu m.in. o podane tutaj walory stwierdzonych gatunków bezkręgowców.

Oznaczenia skrótów:

N2000 gatunek "naturowy" Natura 2000 OS - Ochrona Ścisła OC - Ochrona Częściowa CzLZ - Czerwona Lista Zwierząt Zagrożonych i Ginących w Polsce
CzKZ - Polska Czerwona Księga Zwierząt Bezkręgowce
RP-rzadki w Polsce
RR- regionalnie (Pomorze Wschodnie) rzadki
TPK - występowanie w Parku, brak podanej lokalizacji oraz danych informatora
oTPK - występowanie w otulinie TPK
kTPK - kartoteka Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
WO - gatunek wymagający ochrony wg propozycji Kowalczyka i Garbalewskiego (2003)
RP/NCP rzadki w Polsce ale nieco częstszy w strefie pojezierzy
KPpoTPK stwierdzony w trakcie badań do planu ochrony TPK w 2019 r.
bOP była (niedawno zniesiona) ochrona prawna

[1] Źródło: Zieliński S. 2019. (mscr.). Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza bezkręgowców oraz szczególnie cennych obszarów ich występowania w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Materiały do Planu Ochrony TPK wykonywanego przez Klub Przyrodników. Rotmanka/Świebodzin.